માન રાખું છું

મહારાજા સમી હું શાન રાખું છું
હથેળીમાં હું મારી જાન રાખું છું.

કશી પણ વાતનું ક્યાં ભાન રાખું છું
તમારી લાગણીનું માન રાખું છું.

હું મારાથી વધારે ધ્યાન રાખું છું
હદયમાં જેમનું પણ સ્થાન રાખું છું

ગયો હું દોરવાઈ એમની વાતે,
કરું પણ શુ? હું કાચા કાન રાખું છું.

કરું સરખામણી મારી સુરજ સાથે,
અદલ એવું જ હું અભિમાન રાખું છું

Advertisements