મૌન થોડુંક તો બોલવું જોઇએ

મૌન થોડુંક તો બોલવું જોઇએ
હૈયુ ક્યારેક તો ખોલવું જોઇએ.

પ્રેમમાં તો જરા થોભવું જોઇએ
ઢાળ જોયા પછી દોડવું જોઇએ.

રાત પણ થાયતો ક્યાં ફિકર છે મને
પ્રેમથી કોઈતો રોકવું જોઈએ

એમનું ચાહવું પૂરતું ક્યાં મિત્રો,
રક્તમાં રક્ત થઈ દોડવું જોઈએ.

વાત કરવી હતી ‘ઈશ્ક’ને જાતથી,
કોઇતો એકલા છોડવું જોઈએ.

Advertisements