મારે કાયમ શ્રાવણ જેવું.

સંબંધોમાં વળગણ જેવું
ક્યાંથી લાગે સગપણ જેવું.

શાને લાગે ભારણ જેવું,
ક્યાં છે કોઈ કારણ જેવું.

આંસું જેવો ખારો નાતો
લાવું ક્યાંથી ગળપણ જેવું.

આંખોને કોરુંકટ તારે,
મારે કાયમ શ્રાવણ જેવું.

ચાલ ફરીથી રમવા ઘર-ઘર
વીતેલા એ બચપણ જેવું

Advertisements