‘ઇશ્ક’ની શાયરી બોલશે!

છે શ્રધ્ધા ‘ને મને ખાતરી બોલશે!
જોઈને એ મને પાધરી બોલશે!

હો ભલેને સરળ આકરી બોલશે!
એ નહીં ‘ઇશ્ક’ની શાયરી બોલશે!

કાન’ને રાધિકાના સબંધો વિશે.
માટલી બોલશે, કાંકરી બોલશે.

છે પરિચય રજે રજ મને એમનો,
બોલશે જે સનમ આખરી બોલશે.

ચાહું છું હું તને કેટલું પૂછજે !
મે તને આપેલી ઝાંઝરી બોલશે.

‘ઇશ્ક’ પાલનપુરી

Advertisements