સનમ સાચવે છે .

ના વધુ સાચવે છે ના કમ સાચવે છે
મહોબત તણોએ ભરમ સાચવે છે

ગઝલ સાચવે છે નજમ સાચવે છે
મને જાનથી વધુ સનમ સાચવે છે

કરો વાત મારી તો ચીડાઈ જાશે,
સ્વભાવ હજુ પણ એ ગરમ સાચવે છે.

એ રીતે બધી યાદને સાચવી મે ,
અહીં જેમ વિધવા રકમ સાચવે છે.

કહીને મને બેવફા વાતવાતે ,
એ વર્ષો પુરાણી રસમ સાચવે છે.

હતો જ્યાં હૃદયમાં સદા વાસ એનો ,
હવે ‘ઇશ્ક’ દિલમાં જખમ સાચવે છે .

Advertisements