યાદનું વાવાઝોડું

03/05/2000માં એક અછાંદસ લખેલું જે આપણી સમક્ષ મૂકી રહ્યો છું

હોઠ પરનું સ્મિત ગાયબ થઇ જાય છે,

દિલ ચડે છે તારા વિચારોના રવાડે,

દુનિયાની હાજરી વિસરી જવાય છે.

ભીડમાં પણ એક્લો બની જાઉં છું અને

આંખમાં એકલતા કણસ્યા કરે છે ,

પાંપણો આંસુ સાથે સાથે દોસ્તી કરી લે છે.

આંખની કીકીઓ ટગર…ટગર…તને શોધ્યા કરે છે.

મારી બધીક્રિયાઓ અટકી જાય છે.

જાણે સમય પણ થંભી જાય છે.

છાતીમાં ડૂમો ભરાઈ જાય છે,

આવું તે તારી યાદનું વાવાઝોડું ફૂંકાય છે..

Advertisements