તમારા નગરની હવાઓ નડી છે

સદાઓ નડી છે અદાઓ નડી છે.
લટોની એ કાળી ઘટાઓ નડી છે.

ઘડી બે ઘડીની મજાઓ નડી છે.
તમારા નગરની હવાઓ નડી છે.

તમોને નડી છે ખતાઓ તમારી,
અમોને અમારી જફાઓ નડી છે.

જો કારણ જણાવું અમારી દશાનું
દુવાઓ નડી છે દવાઓ નડી છે.

ફળી છે તને બેવફાઈ હંમેશા ,
અહીં’ઇશ્ક’ને તો વફાઓ નડી છે

Advertisements