બધા આઁસુઓ ને વહાવીને જોશુ.

નજરથી નજરને મિલાવીને જોશુ.
હ્રદયથી હ્રદયને લગાવીને જોશુ.

બધાયે રિવાજો ફગાવીને જોશુ
સનમને સનમથી બચાવીને જોશુ

હસાવીને જોશુ મનાવી ને જોશુ
તમોને અમારા બનાવીને જોશુ

અમે માપવાને તલિયુ નયનનું.
બધા આઁસુઓ ને વહાવીને જોશુ.

સુની રે પડી છે હવેલી અમારી,
છબીઓ તમારી સજાવીને જોશુ.

સમય આવશેે ઈશ્ક નો એક દિવસ
નયનના ઇશારે નચાવી ને જોશુ.

Advertisements