જીવી ગયો 

તારી નજરના તોરમાં જીવી ગયો. 
તારા સ્મરણના પ્હોરમાં જીવી ગયો.

કંઇ કેટલાયે શોરમાં જીવી ગયો. 

જાણે કયાં કયાં દોરમાં જીવી ગયો.
કમખા તણા એ મોરમાં જીવી ગયો. 

એ ઓઢણી ની કોરમાં જીવી ગયો. 

હું અંશ છું શ્રધ્ધા તણો તેથી જ તો, 

શબરી તણા હું બોરમાં જીવી ગયો

સો સો સલામી એ રબારી ભાઇને, 

જે દૂધ કાજે ઢોરમાં જીવી ગયો.

Advertisements