જીવી ગયો 

તારી નજરના તોરમાં જીવી ગયો. 
તારા સ્મરણના પ્હોરમાં જીવી ગયો.

કંઇ કેટલાયે શોરમાં જીવી ગયો. 

જાણે કયાં કયાં દોરમાં જીવી ગયો.
કમખા તણા એ મોરમાં જીવી ગયો. 

એ ઓઢણી ની કોરમાં જીવી ગયો. 

હું અંશ છું શ્રધ્ધા તણો તેથી જ તો, 

શબરી તણા હું બોરમાં જીવી ગયો

સો સો સલામી એ રબારી ભાઇને, 

જે દૂધ કાજે ઢોરમાં જીવી ગયો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s